~ Миколаївський регіональний
центр підвищення кваліфікації ~


Додати до закладок | 10-01-2023, 10:40

Закон України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 № 889-VIII

Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про вищу освіту" №1556-VII від 01.07.2014

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 року N 2493-III

Постанова Кабінету Міністрів України "Про регіональний центр підвищення кваліфікації" від 16.12.2004 р. N 1681

Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" від 27 вересня 2016 року № 674

Постанова Кабінету Міністрів України "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, на працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну службу" та органів військового управління Збройних Сил" від 14 липня 1999 року № 1262

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" від 27 серпня 2010 року № 796

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" від 06 лютого 2019 р. № 106

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 1 грудня 2017 р. N 974-р "Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"


НАКАЗ від 26.11.2019 № 211-19 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Наказ НАДС "Деякі питання Української школи урядування" від 27.10.2022 року №104-22

Наказ НАДС "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації професійного навчання державних службовців місцевих державних адміністрацій, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників" від 02.11.2022 № 106-22

Наказ НАДС "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад" від 02.11.2022 № 107-22

Наказ НАДС "Про затвердження переліків пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних (військових) адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за загальними професійними (сертифікатними) та/або короткостроковими програмами у 2023 році" від 24 серпня 2022 р. № 74-22

Наказ НАДС "Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування" 15.10.2019  № 188-19

Наказ НАДС "Про затвердження Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями»" від 26.11.2019 № 209-19Додати до закладок | 2-04-2021, 08:31
Основними завданнями Центру є:
надання освітніх послуг з професійного навчання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад і працівникам підприємств (далі – слухачі) відповідно до законодавства;
надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги державним органам та органам місцевого самоврядування. 

Відповідно до основних завдань Центр:

1) визначає зміст освіти з урахуванням потреб замовників та вимог відповідних стандартів вищої освіти та професійних стандартів (за наявності);
2) визначає форми та засоби проведення освітнього процесу;
3) розробляє та затверджує загальні та спеціальні професійні (сертифікатні) і короткострокові програми підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства;
4) розробляє та погоджує із засновником і НАДС щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
5) залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців закладів освіти, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств; 
6) співпрацює з закладами освіти, у тому числі іноземними, у сфері післядипломної освіти;
7) укладає з підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг;
8) надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством;
9) провадить видавничу діяльність;
10) у межах своєї компетенції провадить наукову та методичну діяльність;
11) бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;
12) взаємодіє з Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та Українською школою урядування;
13) взаємодіє з територіальними органами НАДС за напрямами: 
вивчення потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у професійному навчанні державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та з питань підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад;
ведення кількісного обліку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, які пройшли навчання у Центрі;
надання науково-методичної, інформаційної та консультаційної допомоги у сфері післядипломної освіти;
проведення наукової та аналітичної роботи; 
поширення досвіду роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань організації післядипломної освіти.
14) провадить іншу діяльність, що не суперечить законодавству. 

Додати до закладок | 28-01-2019, 11:23

Організаційна структура Центру покликана забезпечити організацію роботи в напрямку надання освітніх послуг та науково-методичної, інформаційної і консультаційної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування.  

 

До складу Центру входять наступні структурні групи підрозділів:

 • навчально-методична;
 • навчально-організаційна;
 • лабораторія цифрового навчання;
 • бухгалтерська служба;
 • технічна служба.
  706
Штат Центру становить 16 працівників. Усі працівники мають повну вищу освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр державного управління» – 1 особа; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр педагогічної освіти» – 1 особа; 1 працівник має науковий ступінь кандидата політичних наук).

 

Структура центру Дибченко Дмитро Миколайович – директор Центру, магістр державного управління.
Структура центру  

Кругликова Ольга Петрівна – заступник директора Центру.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ ЦЕНТРУ

 

Структура центру Лапшина Наталія Олександрівна – завідувач відділу, магістр педагогічної освіти, кандидат політичних наук;
Структура центру Деркач Наталія Володимирівна – завідувач навчально-методичного кабінету;

 

Основними завданнями відділу є:

 • методичне забезпечення освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників  підприємств;

 • надання науково-методичної, інформаційної і консультативної допомоги  органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

ЛАБОРАТОРІЯ ЦИФРОВОГО НАВЧАННЯ

 

viber-2021-12-13-16-45-57-282

Котяш Вероніка Олександрівна – завідувач лабораторії цифрового навчання;Основними завданнями лабораторії є:

 • розробка програм за наступними напрямами: державна політика цифрового розвитку, електронне урядування та електронна демократія, інформаційна безпека та захист персональних данних, кібербезпека;
 • організація, контроль та технічне забезпеччення освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників підприємств;
 • надання технічної, інформаційної і консультативної допомоги державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, працівникам підприємств та працівникам Центру.
НАВЧАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

 

 

Структура центру

Пономарьова Ольга Миколаївна завідувач відділу;

Структура центру

Терзієва Оксана Олександрівна –  

провідний фахівець;

Структура центру

Герасимчук Вікторія Анатоліївна – фахівець I категорії.


Основними завданнями відділу є: 

 • планування, організація та контроль освітнього процесу з підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників  підприємств, установ і організацій;

 • здійснення навчально-організаційного забезпечення діяльності Центру.

БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА

 

Структура центру

Бармінова Ірина Євгенівна – головний бухгалтер Центру;Основними завданнями бухгалтерської служби є: 

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Центру та складення звітності;

 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ

 

Структура центру

Чупиря Володимир Григорович - завідувач господарства.


Основними завданнями господарського відділу є:

 • забезпечення господарського обслуговування і належного стану будівлі та приміщень Центру;

 • здійснення організаційних заходів з підготовки приміщень Центру для проведення  навчань з підвищення кваліфікації та забезпечення роботи працівників Центру;

 • забезпечення працівників та позаштатних викладачів Центру службовим автомобілем для здійснення службових поїздок та відряджень.


Додати до закладок | 27-03-2018, 09:30
Нормативно-правовою основою організації освітнього процесу у розрізі госпрозрахункової діяльності Центру є Перелік платних послуг затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та інші нормативні акти; договори й угоди і із замовниками.


Детальніше

Додати до закладок | 20-10-2014, 11:06
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ


   10 липня 1992 року розпорядженням Представника Президента України в Миколаївській області створено Миколаївський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі – Центр).

   Першим керівником Центру був Рукоманов В’ячеслав Михайлович, який очолював його з 1992 р. до 1999 р.
   З 1997 р. до 2009 р. Центр стає провідним навчальним закладом на Півдні України, який навчав фахівців фондового ринку.
 Історія створення та становлення центру
Історія створення та становлення центру   З 1999 р. до 2007 р. Центр очолював Старєв Костянтин Анатолійович. В липні 2007 р. він передчасно пішов з життя.
  05 грудня 2002 р. Центр  отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України (серія АВ № 159823) на впровадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців, працівників державних підприємств, установ і організацій за напрямом 1501 „Державне управління”.
  Відповідно до розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 31 грудня 2008 р. № 377-рк, Дибченко Дмитро Миколайович призначений на посаду директора Центру. З 2007 р. діяльність Центру координував заступник директора Д.М. Дибченко.  Історія створення та становлення центру

 

 


ІСТОРІЯ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ


Історія створення та становлення центру

   Будівлю за адресою вул. Таврійська, 46 (нині вул. Шевченка, 64) зведено спеціально для Миколаївського відділення Імператорського російського технічного товариства (далі МВ ІРТТ).


   У Миколаєві відділення МВ ІРТТ створено 1869 року з ініціативи інженер-механіка К.П. Селезньова. Першим головою відділення став генерал-лейтенант Костянтин Іванович Константинов. Але, у зв’язку з невеликою кількістю членів МВ ІРТТ, недостатнім фінансуванням та смертю голови товариства 12 січня 1871 року, 3 квітня 1872 року воно припинило свою діяльність.
   Разом із тим, розвиток наукової думки й технічне переобладнання зумовили  необхідність відродження в Миколаєві цього товариства, що з 1874 року дістало назву Імператорського. Постанова ради Імператорського російського технічного товариства від 12 травня 1893 року дозволяла знову відкрити в Миколаєві відділення Товариства.
   МВ ІРТТ організовувало лекції з демонстрацією моделей і приладів, екскурсії, представляло на виставках технічні роботи. Бібліотека, що діяла при товаристві,  1903 року налічувала 6 тисяч томів. Товариство розглядало майже всі технічні питання, пов’язані з розвитком міста (водопровід, портові спорудження тощо).
   Спочатку Товариство збиралося на квартирах своїх членів, а загальні збори відбувалися в залах музичних класів, реального училища, жіночої гімназії, Міських зборів.
   12 червня 1899 року урочисто заклали власний будинок МВ ІРТТ на вул.  Таврійській, 46. Усі будівельні матеріали придбала особлива експертна комісія в складі інженерів Г.Н. Теодоровича, Л.Л. Роді, О.О. Лебединського  М.А. Котляревського. Споруду побудовано в стилі італійського псевдоренесансу з елементами класицизму,  з пиляного каменю вапняку. Спроектував її архітектор  Є.А. Штукенберг Історія створення та становлення центру(див. фото), а виконав роботи Л.Л. Роді. Будинок був двоповерховим із підвальним приміщенням. Вхід до підвального поверху, що його планували використовувати під лабораторію та квартири для прислуг, був із двору. На першому поверсі спочатку планували орендні приміщення під магазини, за ними вестибюль із входом нагору в аванзал, потім зал завширшки з будинок, що мав слугувати залом для засідання товариства. Також там планували розгорнути експозицію технічного музею. Другий поверх мала займати бібліотека. Друга черга проекту передбачала спорудження великого залу, що міг би бути пристосованим для концертів із метою одержання доходу, а також флігеля для вечірніх класів ремісників. Будинок уведено в дію 17 грудня 1900 року. На урочистостях із нагоди відкриття були присутні члени МВ ІРТТ, вищі чини губернаторства, які виголошували вітальні телеграми від Великих князів Костянтина Костянтиновича й Олександра Михайловича.

Історія створення та становлення центру   Архітекторові Є.А. Штукенбергу так і не вдалося повністю реалізувати свій задум. Будівництво на позичені гроші обійшлося в 31 472 крб. 95 коп. Для того щоб сплатити борг, частину приміщень відразу здали в оренду. Підвал і частину першого поверху передано під технічну контору й магазин; іншу частину першого поверху в оренду тимчасовому будівельному комітету з перебудови колишнього острогу у виправно-арештантське відділення, а зал на другому поверсі для засідань цього ж комітету. 3 30 вересня 1906 року на другому поверсі почав діяти «Електро-біограф» (кінотеатр)  А.Е. Боярського.  
   З лютого 1907 року до 1910 року приміщення орендували українське культурно-просвітницьке товариство «Просвіта» і кооперативне споживче товариство «Трудова копійка». Тоді ж у залі будинку МВ ІРТТ відомий у Миколаєві танцмейстер С.Я. Шапіро давав уроки танців. В 1903 1905 та 1910 1914 роках тут розміщувалися класи технічного креслення й малювання. Місцеві газети постійно давали оголошення про оренду приміщень під магазини, склади, контори.            
   У будинку проходили засідання Миколаївської Ради робочих депутатів, створеної під час революційних подій 1905 року. 20 листопада 1905 року відбулися вибори депутатів. Близько 100 осіб були робочими заводів і підприємств, а також лівих політичних партій. Головою обрали лікаря  В.П. Краснуху. Рада організовувала діяльність бойових дружин, «біржі праці», установлювала графіки торгівлі в продовольчих магазинах, роботи пекарень, водопроводу, електростанції, лікарень, аптек, державного банку.
   Також Рада робочих депутатів видавала листівки, газету «Вісті Ради робочих депутатів». Після указу Миколаївського градоначальника про заборону сходок і зборів, Товариство припинило своє існування. 1914 року в будинку відкрито лазарет для поранених і хворих нижніх чинів  учасників Першої світової війни; 1919 року Союз інженерів, бюро  перекладів, технічно-комісійну контору, відділ викладачів і репетиторів; у 1922 року на першому поверсі - науково-технічний відділ губраднаргоспа, до червня 1933 року на другому поверсі музей революції (ІСТПАРТ).
   3 1926 до 1971 року на першому поверсі будівлі розміщувалося Миколаївське архівне управління; з 16 серпня 1977 року до 01 травня 1986 року - філія (навчальний корпус) Миколаївського медичного училища; з 01 вересня 1992 року до 01 грудня 1996 року - кардіологічний диспансер.
   З 1996 року до 2005 року у будівлі розташовувався Обласний центр здоров’я. 2006 року історичну будівлю передано Миколаївському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.      


Додати до закладок | 17-07-2014, 11:57
  Центр розташовано у власній двоповерховій будівлі – пам’ятці архітектури, яка знаходиться у історичному центрі міста за адресою:
м. Миколаїв, вул. Шевченка 64. На сьогодні в учбовому закладі створено зручні умови та є належна матеріально-технічна база.
  Центр достатньо забезпечений приміщенням, які використовуються в навчальному процесі. Їх обсяг відповідає ліцензійним умовам надання освітніх послуг у підвищенні кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
  Загальна площа власної будівлі Центру становить 623,6 кв. м. У 2006-2008 роках будівля Центру була повністю відремонтована та переоснащена.
  Для слухачів та викладачів обладнано 5 навчальних аудиторій з мультимедійним та демонстраційним обладнанням. У навчальному закладі є екран, мультимедійний проектор, ноутбук, акустична система та 1 веб-камера, що дозволяє проводити Інтернет-конференції.
  До навчальних площ віднесені наступні: учбовий зал / тренінгова аудиторія (0 поверх) – 63,3 кв.м; учбовий зал / аудиторія для конференцій, нарад (І поверх) – 58.62 кв.м.; учбовий зал / аудиторія для конференцій, нарад (ІІ поверх) – 69,8 кв.м.
  Також, до цієї категорії віднесено методичний кабінет, який дозволяє використовувати його як аудиторію для проведення тренінгових занять, «круглих столів», відео-конференцій, нарад (35,81 кв.м.) та комп’ютерний клас ще на 8 робочих місць, кожне з яких обладнане комп’ютером з процесором Celeron 2,4 GHz, 512 Mb оперативної пам’яті, 17” рідкокристалічним монітором (24,83 кв.м.).  Комп’ютери об’єднані в мережу зі швидкістю 100 Мбіт та підключені до Internet.
  Для створення комфортних умов навчання кожна аудиторія оснащена стаціонарним кондиціонером.
  У Центрі також розташовані бібліотека, видавничий Центр, адміністративні кабінети та господарчі приміщення. Всі кабінети відремонтовані та оснащені новими офісними меблями, скрізь на робочих місцях встановлені рідкокристалічні монітори, всі кабінети підключені до системи кондиціювання. Аудиторний фонд кабінетів забезпечує одночасне проведення занять у п’яти навчальних групах. Для виїзних занять місцеві органи влади надаються власні приміщення.
  Загалом на балансі Центру наявні 34 комп’ютери, 2 сервери забезпечують роботу в локальній мережі та мережі Internet, які виконують функції поштового та проксі-серверу. Всі робочі місця забезпечені комп’ютерами, які об’єднані в мережу і мають вихід до Інтернету. Швидкість доступу до Інтернету 4 Мбіт/с підключення здійснено через Wi-Fi маршрутизатор Ausus RT-N12D1.
  Бібліотека Центру (46,48 кв.м.) становить єдине приміщення, де розташовані наявний бібліотечний фонд і обладнана читальна зала для слухачів. Остання розрахована на 12 осіб.
  Для власної видавницької діяльності Центром використовуються: сучасний різограф, два копіри, які підтримують двосторонній друк розміром формату до А3, а також інше друкарське приладдя.
  Крім того, для друку використовуються ще 1 кольоровий лазерний принтер, 2 струменевих принтери та 2 лазерних монохромних принтери.
  Центр має власний автомобіль «Volkswagen Jetta».
  У наявності є укомплектована аптечка, апарат для вимірювання артеріального тиску для надання першої долікарської допомоги працівникам, співробітникам та слухачам Центру в разі виникнення необхідності.  
Стан матеріально-технічної бази Центру відповідає ліцензійним вимогам з надання освітніх послуг щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань, напряму підготовки 1501 «Державне управління».   

(0512)
47 41 87